OMIC Elx. Ajuntament d'Elx Ajuntament d'Elx

El Full de Reclamacions

Els Fulls de Reclamacions es faciliten a les persones consumidores i usuàries perquè puguen expressar la seua disconformitat per l’adquisició d’un producte o la prestació d’un servici.

A la Comunitat Valenciana, es troben regulades pel DECRET 77/1994, de 12 d’abril.  

OMIC Elx. Ajuntament d'Elx

Consistix en:

Un joc de 4 impresos autocopiatius, compost per un original de color blanc (per a l’Administració), una còpia verda (per al consumidor/consumidora) i altres 2 còpies groga i rosa (per a l’establiment) o prestador del servici i per al control de la inspecció.

Model oficial de Full de Reclamacions de la Generalitat Valenciana 

Modelo oficial de Hoja de Reclamaciones de la Generalitat Valenciana.

Estan obligats a disposar de fulls de reclamacions:

Totes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments o centres que comercialitzen béns o presten servicis en la Comunitat Valenciana, inclosos els que presten els seus servicis a domicili i els espectacles públics i activitats recreatives, tindran a disposició de les persones consumidores i usuàries Fulls de Reclamacions. 

Hoja de Reclamaciones

És obligatòria i gratuïta l'entrega dels fulls de reclamacions als consumidors i usuaris que els sol·liciten:

Si el consumidor/la consumidora sol·licita el full de Reclamacions i l’establiment es nega a facilitar-li’l,  podria sol·licitar la presència de la Policia Local perquè acreditara tal circumstància. 

Com s'emplenen ?

La persona consumidora o usuària sol·licitarà el Full de Reclamacions en el lloc de compra o prestació del servici i l’emplenarà en eixe lloc, excepte si el responsable de l’establiment admet que s’emplene fora d’este lloc.

El consumidor/la consumidra o usuari/usuària ha d’emplenar:

* Les seues dades personals.
* Domicili, telèfon, lloc dels fets i data.
* Resum clar i precís dels fets que motiven la seua reclamació o denúncia.
* Petició concreta quan es tracta d’una reclamació.
* Documents que s’adjunten.


Una vegada el Full de Reclamacions emplenat i firmat pel consumidor/per la consumidora o usuari/usuària, l’empresa emplenarà les seues dades, i si ho desitja realitzarà les al·legacions que estime oportunes.

L’establiment entregarà l’original i la còpia verda a la persona consumidora i es quedarà amb la còpia groga i la rosa. 

On es tramiten ?

El consumidor/la consumidora presentarà l’original de color blanc i la còpia verda junt amb la documentació en l’OMIC del seu domicili o del lloc on han ocorregut els fets. O si ho preferix pot dirigir-se al Servici Territorial de Consum de la Província on s’ubica l’establiment.

També pot remetre l’original i la còpia de la documentació per correu a l’OMIC d’Elx o a les adreces que mostrem a continuació.

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Replaceta de l'Espart nº 5
03203 Elx (Alacant)

Servici Territorial de Comerç i Consum d’Alacant
Churruca, 29
03003 Alacant

Informació al públic sobre l'existència de fulls de reclamacions:

Els establiments tenen l’obligació d’exhibir un cartell anunciador que estarà situat en un lloc que resulte visible i llegible. 

Modelo expuesto en el establecimiento.


Quan se sol·licite un Full de Reclamacions se li haurà de subministrar en el mateix lloc en què el demane o en el lloc identificat com d’informació o atenció a la clientela, sense remetre’l a altres dependències o a oficines distants del lloc en què s’han produït els fets. Cada Comunitat Autònoma té el seu model de Full de Reclamacions, encara que existixen similituds entre tots ells.

On es poden aconseguir els fulls de reclamacions ?

Els/les titulars d’establiments, empreses i/o professionals poden adquirir, previ abonament de les taxes els Fulls de Reclamacions en:

ELX en l’OMIC, Replaceta de l'Espart nº 5
ALACANT en el Servici Territorial de Comerç i Consum, Churruca, 29

 

Podran obtenir la carta de pagament en l’adreça següent

http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  

Si necessita la preceptiva  llegenda indicativa de l'existència dels fulls de reclamacions pot obtindre-la en:

   http://www.indi.gva.es/documents/161328197/161333046/Cartell+Fulls+de+Reclamacions+per+al+establiment/d6ad8c5a-30ae-468d-a60a-457f0c302524

Té dubtes ? Consulte'ns.

Pot emplenar el formulari online, escriure'ns un email. Cride'ns o passe's a veure'ns directament. Estarem encantats d'atendre'l.

Suport online

De les 9 a les 10.30 h